Subsidiewijzer energiebesparing en duurzame opwekking voor ondernemers

Subsidiewijzer energiebesparing en duurzame opwekking voor ondernemers

De Nederlandse overheden hebben voor ondernemers verschillende subsidies beschikbaar gesteld voor energiebesparing en duurzame opwekking. Deze subsidies bieden u financieel voordeel en verlagen uw kosten. Dat maakt het extra aantrekkelijk voor u om energiebewuste maatregelen te nemen.

We hebben de belangrijkste subsidieregelingen voor u op een rijtje gezet in deze subsidiewijzer. De eerste vier subsidieregelingen zijn interessant, wanneer u als ondernemer voornemens bent te investeren in energiebesparing en duurzame energie.  De laatste twee genoemde regelingen bieden mogelijkheden indien uw onderneming zelf onderzoek en ontwikkeling gaat verrichten in het kader van energie.

blaadjeEnergie Investeringsaftrek (EIA)

Als u in 2019 investeert in energiebesparing of duurzame energie, dan kunt u een fiscaal voordeel behalen middels de Energie Investeringsaftrek (EIA). Via deze regeling mag u als ondernemer een percentage van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Voor 2019 bedraagt dit percentage 45%. De aftrek is mogelijk indien het bedrijfsmiddel of de voorziening voorkomt op de energie- en milieulijst van 2019. Op deze lijst komen een groot aantal energiebesparende bedrijfsmiddelen en voorzieningen voor die verdeeld zijn in de volgende categorieën:

  • Bedrijfsgebouwen, bijvoorbeeld: warmtepompen, koude- of warmteterugwinningsysteem uit ventilatielucht, HR-glas voor bestaande gebouwen en voor nieuwe gebouwen en LED-verlichting, zowel ledbuis-verlichting als voor andere LED-armatuur.
  • Bedrijfsprocessen, bijvoorbeeld: een energiezuinige koel- en/of vriesinstallatie, een energiezuinige koeling van serverruimten, energieschermen binnen de tuinbouw, een HR-elektromotor, een warmteterugwinningssysteem op pers- en luchtinstallaties en een brandstofcelsysteem;
  • Transportmiddelen, bijvoorbeeld; luchtgordijn bij geconditioneerd transport, meesturende en intrekbare achteras voor trekkende voertuigen, bandenspanningsregelsysteem, start-stopsysteem voor vrachtwagenmotor en een dubbellaadvloersysteem;
  • Duurzame energie, bijvoorbeeld: zonnecollectorensysteem, zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking, ketel of kachel gestookt met biomassa en een biobrandstof productie-installatie.

Investeringen die niet op de lijst voorkomen, maar wel een forse energiebesparing opleveren, kunnen ook worden ingediend. Er dient dan te worden voldaan aan een vastgestelde besparingsnorm. Aanvragen dienen binnen 3 maanden na opdrachtbevestiging te worden ingediend. De regeling is gedurende het gehele kalenderjaar geopend voor aanvragen.

Voor meer informatie klik hier >

blaadjeStimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Als u als (MKB-)ondernemer duurzame energie gaat produceren, dan kunt u mogelijk gebruik maken van de SDE+ regeling.

Het gaat in de regel om grootschalige investeringen in de volgende categorieën duurzame energie:

  • Zonne-energie: investeringen in zonnepanelen of zonthermie (zonnecollectoren).Bij zonnepanelen dient het vermogen minimaal 15Kwp te zijn en dient het bedrijf over een grootverbruikersregeling te beschikken. Sinds 2018 wordt onderscheid gemaakt tussen installaties met een vermogen minder dan 1 MWp en installaties groter dan 1 MWp. Voor de kleinere installaties gelden hogere basisbedragen dan voor grote installaties.
  • Biomassa: investeringen in installaties van vergisting en co-vergisting van mest, allesvergisting, verbranding van biomassa, rioolwaterzuivering (RWZI) en vergassing.
  • Windenergie: zowel investeringen in windturbines op land als op zee komen in aanmerking;
  • Water: investeringen in installaties die energie halen uit waterkracht, vrije stromingsenergie, golfenergie of osmose;
  • Geothermie: investeringen in installaties die aardwarmte opwekken.

De SDE+ is een exploitatiesubsidie. Dat wil zeggen: producenten ontvangen subsidie voor de opgewekte duurzame energie en niet voor de aanschaf van het middel, zoals bij de EIA het geval is. De subsidie compenseert het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de kostprijs van grijze energie. De vergoeding wordt verstrekt gedurende een periode van 5, 8, 12 of 15 jaar, afhankelijk van de categorie duurzame energie. Ook de hoogte van de subsidie is afhankelijk van de categorie en de hoeveelheid geproduceerde duurzame energie. Dit kan echter oplopen tot enkele miljoenen over de totale projectperiode! De eerste openstelling zal vanaf 12 maart gefaseerd worden opengesteld tot en met 4 april 2019.

Voor meer informatie klik hier >

blaadjeInvesteringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Sinds 2016  is het mogelijk om de Investeringssubsidie Duurzame  Energie (ISDE) aan te vragen. De ISDE is een subsidieregeling die ondernemers en particulieren stimuleert om kleinschalige duurzame energie-installaties aan te schaffen. Het gaat hier om  een tegemoetkoming bij de aanschaf van warmtepompen, zonneboilers, pelletkachels en biomassaketels. De subsidie verschilt per categorie.

Voor warmtepompen is de hoogte van het subsidiebedrag afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor warmtepompen ligt deze indicatief tussen de € 1000 en € 2.500.

Voor een biomassaketel bedraagt de subsidie minimaal € 2500 voor een ketel met 40 kW. Voor elke kW hierboven bedraagt de subsidie € 110 extra.

Voor een pelletkachel bedraagt de subsidie € 50 per kW vermogen van de kachel, met een minimum van € 500.

Voor zonneboilers hangt de subsidie af van de jaaropbrengst en is indicatief vanaf € 500 per apparaat.

Voor meer informatie klik hier >

blaadjeMilieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu Investering (VAMIL)

Indien u investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor een fiscale vergoeding via de Milieu Investeringsaftrek (MIA) of de Willekeurige Afschrijving Milieu Investering (VAMIL). De belangrijkste voorwaarde is dat het bedrijfsmiddel of de voorziening voorkomt op de energie- en milieulijst van 2019. Aanvragen kunnen het gehele kalenderjaar worden ingediend.

De MIA biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. U kunt tot maximaal 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

Met de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. De VAMIL biedt de mogelijkheid 75% van een investering af te schrijven. Het is mogelijk om een investering in het eerste jaar van aanschaf al voor 75% af te schrijven. Door de verschuiving van de belastingdruk ontstaat hierdoor zowel een liquiditeitsvoordeel als een rentevoordeel.

Voor meer informatie klik hier >

blaadjeWet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

De WBSO is bedoeld om u als ondernemer te stimuleren tot het verrichten van Speur-en Ontwikkelingswerk (S&O) met als doel het realiseren van technologische innovaties. Als u investeert in onderzoek en technologische ontwikkeling om bestaande (onderdelen van) producten, productieprocessen of programmatuur te verbeteren/vernieuwen, dan komt u veelal in aanmerking. De regeling is laagdrempelig doordat het S&O-werk technisch nieuw moet zijn voor uw bedrijf en dus niet voor de branche, Nederland of Europa.

Het fiscale voordeel betreft een vermindering op de afdracht loonheffingen met als grondslag alle S&O kosten, te weten: loon- en overige R&D-kosten en –uitgaven. De subsidie bedraagt 32% over de eerste € 350.000 aan S&O-(loon)kosten en 16% over het meerdere. Voor starters geldt een verhoogd tarief van 40%. In 2019 kunnen aanvragen doorlopend worden ingediend tot en met 31 augustus.

Voor meer informatie over de WBSO regeling, klik hier >

blaadjeMKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Heeft u als MKB ondernemer innovatieplannen op het gebied van duurzame energie en energiebesparing? Dan biedt de MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectorenregeling, kortweg MIT genoemd, subsidiemogelijkheden. Het MIT-programma wil MKB-ondernemers stimuleren bij hun innovatieplannen.  U kunt als MKB ondernemer individueel of in samenwerking met collega’s, subsidie krijgen voor uw innovatieambities.  Daarbij is aansluiting op het topsectorenbeleid in de verschillende regio’s/provincies belangrijk voor de toekenning van subsidies. In totaal zijn er 9 topsectoren, waaronder de topsectoren Energie en  High Tech Systemen & Materialen (o.a. Lighting en Solar). Het MIT programma is opgedeeld in  vier regio’s,  te weten; Noord, Zuid, Oost en West.

De MIT-regeling stelt subsidie beschikbaar voor vier verschillende instrumenten die bijdragen aan de ontwikkeling van een innovatief product, proces of dienst. Het betreft innovatieadviesprojecten, haalbaarheidsprojecten, R&D- samenwerkingsprojecten en kennisvouchers.

In 2019 zal het programma vanaf 9 april worden opengesteld voor het indienen van aanvragen.  Dit betreft aanvragen voor de instrument Haalbaarheidsprojecten. De subsidie voor MIT Haalbaarheidsprojecten bedraagt 40% tot een maximum van € 20.000,-. Aanvragen dienen op dag 1 ingediend te worden, aangezien het budget zeer beperkt is.

Voor meer informatie klik hier >

De Breed en Partners is partner van de Klimaatplein Subsidiewijzer