Subsidiewijzer energiebesparing en duurzame opwekking voor ondernemers

Subsidiewijzer energiebesparing en duurzame opwekking voor ondernemers

De Nederlandse overheden hebben voor ondernemers verschillende subsidies beschikbaar gesteld voor energiebesparing en duurzame opwekking. Deze subsidies bieden u financieel voordeel en verlagen uw kosten. Dat maakt het extra aantrekkelijk voor u om energiebewuste maatregelen te nemen.

We hebben de belangrijkste subsidieregelingen voor u op een rijtje gezet in deze subsidiewijzer. De eerste vier subsidieregelingen zijn interessant, wanneer u als ondernemer voornemens bent te investeren in energiebesparing en duurzame energie.  De laatste twee genoemde regelingen bieden mogelijkheden indien uw onderneming zelf onderzoek en ontwikkeling gaat verrichten in het kader van energie.

blaadjeEnergie Investeringsaftrek (EIA)

Als u in 2019 investeert in energiebesparing of duurzame energie, dan kunt u een fiscaal voordeel behalen middels de Energie Investeringsaftrek (EIA). Via deze regeling mag u als ondernemer een percentage van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Voor 2019 bedraagt dit percentage 45%. De aftrek is mogelijk indien het bedrijfsmiddel of de voorziening voorkomt op de energie- en milieulijst van 2019. Op deze lijst komen een groot aantal energiebesparende bedrijfsmiddelen en voorzieningen voor die verdeeld zijn in de volgende categorieën:

 • Bedrijfsgebouwen, bijvoorbeeld: warmtepompen, koude- of warmteterugwinningsysteem uit ventilatielucht, HR-glas voor bestaande gebouwen en voor nieuwe gebouwen en LED-verlichting, zowel ledbuis-verlichting als voor andere LED-armatuur.
 • Bedrijfsprocessen, bijvoorbeeld: een energiezuinige koel- en/of vriesinstallatie, een energiezuinige koeling van serverruimten, energieschermen binnen de tuinbouw, een HR-elektromotor, een warmteterugwinningssysteem op pers- en luchtinstallaties en een brandstofcelsysteem;
 • Transportmiddelen, bijvoorbeeld; luchtgordijn bij geconditioneerd transport, meesturende en intrekbare achteras voor trekkende voertuigen, bandenspanningsregelsysteem, start-stopsysteem voor vrachtwagenmotor en een dubbellaadvloersysteem;
 • Duurzame energie, bijvoorbeeld: zonnecollectorensysteem, zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking, ketel of kachel gestookt met biomassa en een biobrandstof productie-installatie.

Investeringen die niet op de lijst voorkomen, maar wel een forse energiebesparing opleveren, kunnen ook worden ingediend. Er dient dan te worden voldaan aan een vastgestelde besparingsnorm. Aanvragen dienen binnen 3 maanden na opdrachtbevestiging te worden ingediend. De regeling is gedurende het gehele kalenderjaar geopend voor aanvragen.

Voor meer informatie klik hier >

blaadjeStimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Als u als (MKB-)ondernemer duurzame energie gaat produceren, dan kunt u mogelijk gebruik maken van de SDE+ regeling.

Het gaat in de regel om grootschalige investeringen in de volgende categorieën duurzame energie:

 • Zonne-energie: investeringen in zonnepanelen of zonthermie (zonnecollectoren).Bij zonnepanelen dient het vermogen minimaal 15 Kwp te zijn en dient het bedrijf over een grootverbruikersregeling te beschikken. Sinds 2018 wordt onderscheid gemaakt tussen installaties met een vermogen minder dan 1 MWp en installaties groter dan 1 MWp. Voor de kleinere installaties gelden hogere basisbedragen dan voor grote installaties.

Nieuw voor 2019 is dat aanvragers van zonnepanelen een transportindicatie moeten kunnen aanleveren, d.w.z. een document van de netbeheerder, waaruit blijkt dat er transportcapaciteit beschikbaar is op de locatie waar de productie-installatie is voorzien.

 • Biomassa: investeringen in installaties van vergisting en co-vergisting van mest, allesvergisting, verbranding van biomassa, rioolwaterzuivering (RWZI) en vergassing.
 • Windenergie: zowel investeringen in windturbines op land als op zee komen in aanmerking;
 • Water: investeringen in installaties die energie halen uit waterkracht, vrije stromingsenergie, golfenergie of osmose;
 • Geothermie: investeringen in installaties die aardwarmte opwekken.

De SDE+ is een exploitatiesubsidie. Dat wil zeggen: producenten ontvangen subsidie voor de opgewekte duurzame energie en niet voor de aanschaf van het middel, zoals bij de EIA het geval is. De subsidie compenseert het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de kostprijs van grijze energie. De vergoeding wordt verstrekt gedurende een periode van 5, 8, 12 of 15 jaar, afhankelijk van de categorie duurzame energie. Ook de hoogte van de subsidie is afhankelijk van de categorie en de hoeveelheid geproduceerde duurzame energie. Dit kan echter oplopen tot enkele miljoenen over de totale projectperiode!

De tweede openstelling van de regeling zal lopen van 29 oktober tot en met 14 november 2019 en kent eveneens een budget van € 5 miljard.

Voor meer informatie klik hier >

blaadjeInvesteringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Sinds 2016 is het mogelijk om de Investeringssubsidie Duurzame  Energie (ISDE) aan te vragen. De ISDE is een subsidieregeling die ondernemers en particulieren stimuleert om kleinschalige duurzame energie-installaties aan te schaffen. Het gaat hier om  een tegemoetkoming bij de aanschaf van warmtepompen, zonneboilers, pelletkachels en biomassaketels. De subsidie verschilt per categorie.

Voor warmtepompen is de hoogte van het subsidiebedrag afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor warmtepompen ligt deze indicatief tussen de € 1000 en € 2.500.

Voor een biomassaketel bedraagt de subsidie minimaal € 2500 voor een ketel met 40 kW. Voor elke kW hierboven bedraagt de subsidie € 110 extra.

Voor een pelletkachel bedraagt de subsidie € 50 per kW vermogen van de kachel, met een minimum van € 500.

Voor zonneboilers hangt de subsidie af van de jaaropbrengst en is indicatief vanaf € 500 per apparaat.

Voor meer informatie klik hier >

blaadjeMilieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu Investering (VAMIL)

Indien u investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor een fiscale vergoeding via de Milieu Investeringsaftrek (MIA) of de Willekeurige Afschrijving Milieu Investering (VAMIL). De belangrijkste voorwaarde is dat het bedrijfsmiddel of de voorziening voorkomt op de energie- en milieulijst van 2019. Aanvragen kunnen het gehele kalenderjaar worden ingediend.

De MIA biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. U kunt tot maximaal 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

Met de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. De VAMIL biedt de mogelijkheid 75% van een investering af te schrijven. Het is mogelijk om een investering in het eerste jaar van aanschaf al voor 75% af te schrijven. Door de verschuiving van de belastingdruk ontstaat hierdoor zowel een liquiditeitsvoordeel als een rentevoordeel.

Voor meer informatie klik hier >

blaadjeVersnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VKII)

Om te kunnen voldoen aan de eis dat in 2020 een broeikasgasreductie van 25% ten opzichte van 1990 wordt gerealiseerd, heeft het kabinet besloten om in 2019 en 2020 investeringen in CO2 reducerende maatregelen extra te stimuleren.

Het gaat in dit geval om grootschalige investeringen die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO2-emissies in de industrie:

 • Investeringen t.b.v. energie-efficiëntie, bijvoorbeeld elektrificatie van warmteopwekking, elektrische ovens of efficiënte droog- en scheidingstechnieken;
 • Investeringen t.b.v. recycling en hergebruik van afval
 • Investeringen t.b.v. lokale infrastructuur
 • Investeringen t.b.v. overige CO2-reducerende maatregelen. Hieronder valt ook de aanschaf van nieuwe vervoersmiddelen per spoor, weg, over de binnenwateren en over zee en tevens het retrofitten van bestaande vervoersmiddelen.

Het gaat om grootschalige projecten die voor minimaal 30% en maximaal 70% van de projectkosten worden gesubsidieerd tot een maximum van € 3.000.000,-.

De minimale subsidie bedraagt € 125.000,-.

Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus 2019 tot en met 30 juni 2020 worden ingediend.

blaadjeDemonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI-+)

Onderdeel van het nieuwe klimaatakkoord is innovatieve projecten te ondersteunen die bijdragen aan het terugbrengen van CO2-emissies.

Bent u derhalve voornemens innovatieve CO2-reducerende maatregelen in uw bedrijf toe te gaan passen en/of nieuwe innovatieve energietechnieken te gaan testen in een praktijkomgeving, dan kunt u wellicht in aanmerking komen voor deze regeling.

Subsidie is mogelijk voor pilot- en demonstratieprojecten.

Een pilotproject is een proefproject waarbij de ontwikkelaar innovatieve CO2-reducerende maatregelen test in een praktijkomgeving.

Een demonstratieproject is een project waarbij een nieuwe technologie of toepassing in de praktijk wordt gedemonstreerd. Subsidie is mogelijk voor de eindgebruiker die wil investeren in deze nieuwe technologie of toepassing.

Uw project moet tenminste betrekking hebben op één van de volgende thema’s:

 1. Energie-innovatie: dit betreft projecten op het gebied van energiebesparing, het stimuleren van het gebruik van hernieuwbare bronnen en energie-infrastructuur.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 7 januari 2020, zolang er nog budget is;

 1. Circulaire economie: dit betreft projecten op het gebied van recycling en hergebruik van afval, reparatie en het gebruik van biobased grondstoffen, waarbij sprake is van CO2-reductie. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 augustus 2019 tot en met 22 september 2020;
 2. Flexibilisering van het elektriciteitssysteem; dit betreft projecten o.a. op het gebied van opslag en conversie van hernieuwbare opgewekte elektriciteit.

Aanvragen kunnen nog worden ingediend tot en met 24 september 2019.

 1. Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen: dit zijn projecten die een alternatief bieden voor het gebruik van aardgas als verwarming, warm tapwater en koken. Aanvragen kunnen nog worden ingediend tot en met 13 augustus 2019.
 2. Ruimtelijke inpassing grootschalige elektriciteitsopwekking: dit betreft projecten op het gebied van hernieuwbare energie die op innovatieve wijze rekening houden met de inpassing in de ruimtelijke omgeving.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 24 september 2019.

De subsidie bedraagt maximaal € 6.000.000,- per project. Voor flexibilisering van het elektriciteitssysteem kunt u zelfs €15.000.000,- ontvangen.

Klik hier voor meer informatie.

blaadjeWet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

De WBSO is bedoeld om u als ondernemer te stimuleren tot het verrichten van Speur-en Ontwikkelingswerk (S&O) met als doel het realiseren van technologische innovaties. Als u investeert in onderzoek en technologische ontwikkeling om bestaande (onderdelen van) producten, productieprocessen of programmatuur te verbeteren/vernieuwen, dan komt u veelal in aanmerking. De regeling is laagdrempelig doordat het S&O-werk technisch nieuw moet zijn voor uw bedrijf en dus niet voor de branche, Nederland of Europa.

Het fiscale voordeel betreft een vermindering op de afdracht loonheffingen met als grondslag alle S&O kosten, te weten: loon- en overige R&D-kosten en –uitgaven. De subsidie bedraagt 32% over de eerste € 350.000 aan S&O-(loon)kosten en 16% over het meerdere. Voor starters geldt een verhoogd tarief van 40%.

Wilt u in 2019 nog gebruik maken van de WBSO? Dan dient u uiterlijk 31 augustus 2019 uw aanvraag in.

Voor meer informatie over de WBSO regeling, klik hier >

blaadjeMKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Heeft u als MKB ondernemer innovatieplannen op het gebied van duurzame energie en energiebesparing? Dan biedt de MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectorenregeling, kortweg MIT genoemd, subsidiemogelijkheden. Het MIT-programma wil MKB-ondernemers stimuleren bij hun innovatieplannen.  U kunt als MKB ondernemer individueel of in samenwerking met collega’s, subsidie krijgen voor uw innovatieambities.  Daarbij is aansluiting op het topsectorenbeleid in de verschillende regio’s/provincies belangrijk voor de toekenning van subsidies. In totaal zijn er 9 topsectoren, waaronder de topsectoren Energie en  High Tech Systemen & Materialen (o.a. Lighting en Solar). Het MIT programma is opgedeeld in  vier regio’s,  te weten; Noord, Zuid, Oost en West.

De MIT-regeling stelt subsidie beschikbaar voor vier verschillende instrumenten die bijdragen aan de ontwikkeling van een innovatief product, proces of dienst. Het betreft innovatieadviesprojecten, haalbaarheidsprojecten, R&D- samenwerkingsprojecten en kennisvouchers.

Voor het instrument R&D- samenwerkingsprojecten kunnen nog aanvragen worden ingediend tot en met 10 september 2019.

Deze regeling is bestemd voor mkb’ers die met elkaar samenwerken aan de vernieuwing of ontwikkeling van een product, productieproces of dienst. De subsidie bedraagt maximaal € 200.000 per project en  € 100.000 per deelnemer voor kleine projecten. Voor grote R&D projecten is de subsidie maximaal € 350.000,- en € 175.000,- per deelnemer.

De aanvragen worden beoordeeld op: technische innovatie, economisch perspectief en de kwaliteit van het samenwerkingsverband.

Voor meer informatie klik hier >

De Breed en Partners is partner van de Klimaatplein Subsidiewijzer