Subsidiewijzer energiebesparing en duurzame opwekking voor ondernemers

Subsidiewijzer energiebesparing en duurzame opwekking voor ondernemers

Financieel voordeel behalen en je kosten verlagen: dit zijn twee belangrijke pluspunten wanneer je investeert in energiebewuste maatregelen. De Nederlandse overheid stelt voor ondernemers verschillende subsidies voor energiebesparing en duurzame opwekking beschikbaar. In deze subsidiewijzer vind je de belangrijkste maatregelen op een rij.

Houdt jouw onderneming zich bezig met energiebesparing, duurzame energie en CO2-reductie? Wij lichten acht regelingen uit die voordeel bieden op investeren of onderzoek en ontwikkeling binnen deze drie onderwerpen. Meer weten over duurzaam ondernemen? Lees het hier!

Energie Investeringsaftrek (EIA)

In 2020 investeren in energiebesparing of duurzame energie? De Energie-Investeringsaftrek levert je een fiscaal voordeel én een lagere energierekening op. Via deze regeling mag je als ondernemer in 2020 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Subsidiabel zijn bedrijfsmiddelen in de Energielijst 2020. Staat jouw investering niet in de lijst, maar levert deze wel een forse energiebesparing op?

Meld de investering binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting.

Meer informatie over EIA? Lees meer over deze regeling.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Wanneer je als mkb-onderneming duurzame energie gaat produceren, kom je mogelijk in aanmerking voor de SDE-regeling. Het gaat hierbij om grootschalige investeringen in de categorieën duurzame energie: zonne-energie, biomassa, windenergie, water en geometrie. Bij de SDE-regeling ontvang je subsidie voor de opgewekte duurzame energie (een vergoeding per opgewekte eenheid). De regeling opent van 17 maart tot en met 2 april 2020.

Meer informatie over SDE+? Lees meer over deze regeling.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Ben je van plan een duurzame energie-installatie aan te schaffen? Mogelijk kom je in aanmerking voor Investeringssubsidie Duurzame Energie. Vanaf 2020 ligt de focus op een tegemoetkoming bij de aanschaf van warmtepompen en zonneboilers. Biomassaketels en pelletkachels zijn vanaf 2020 niet meer subsidiabel. De regeling is geopend tot en met 31 december 2020.

Meer informatie over de ISDE? Lees meer over deze regeling.

Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu Investering (VAMIL)

Beide regelingen zijn gefocust op investeringen die milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen stimuleren en innovatieve milieuvriendelijke producten sneller op de markt brengen. De belangrijkste voorwaarde? Het bedrijfsmiddel of de voorziening komt voor in de Milieulijst 2020.

Met de MIA profiteer je van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Die aftrek komt bovenop je gebruikelijke investeringsaftrek. Met de VAMIL kun je een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen die op de Milieulijst 2020 staan, dient een aanvraag binnen 3 maanden na opdrachtbevestiging te zijn ingediend.

Meer informatie over de MIA en de VAMIL? Lees meer over deze regelingen.

Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VKII)

Het kabinet heeft besloten om investeringen in CO2 reducerende maatregelen extra te stimuleren. Hiermee wil het kabinet voldoen aan het volgende doel: in 2020 een broeikasgasreductie van 25% realiseren ten opzichte van 1990.

Het gaat in dit geval om grootschalige investeringen die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO2-emissies in de industrie:

  • Investeringen t.b.v. energie-efficiëntie, bijvoorbeeld elektrificatie van warmteopwekking, elektrische ovens of efficiënte droog- en scheidingstechnieken
  • Investeringen t.b.v. recycling en hergebruik van afval
  • Investeringen t.b.v. lokale infrastructuur
  • Investeringen t.b.v. overige CO2-reducerende maatregelen. Hieronder valt ook de aanschaf van nieuwe vervoersmiddelen per spoor, weg, over de binnenwateren en over zee en tevens het retrofitten van bestaande vervoersmiddelen.

Deze grootschalige projecten worden voor minimaal 30% en maximaal 70% van de projectkosten gesubsidieerd tot een maximum van € 3.000.000. De minimale subsidie bedraagt € 125.000.

Wil je een aanvragen indienen? Dit is mogelijk tot en met 30 juni 2020. Neem contact op met DB&P consultant Jan Egberts.

Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+)

CO2-uitstoot reduceren of investeren in hernieuwbare energiebronnen? Wellicht kom je in aanmerking voor DEI+ subsidie. Met deze regeling worden innovatieve projecten ondersteunt die bijdragen aan het terugbrengen van CO2-emissies. De subsidie is mogelijk voor pilot- en demonstratieproject en dient betrekking te hebben op vooraf vastgestelde thema’s. De regeling is geopend van 15 januari 2020 tot en met 7 januari 2021.

Meer informatie over de DEI+? Lees meer over deze regeling.

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Investeer je in onderzoek en technologische ontwikkeling om bestaande producten, productieprocessen of programmatuur te verbeteren of te vernieuwen? Mogelijk kom je in aanmerking voor de WBSO. Een regeling waarbij je de maandelijkse loonkosten kunt verlagen. De WBSO is een fiscale regeling waarvoor vier keer per jaar een aanvraag ingediend kan worden voor een periode van minimaal 3 maanden en maximaal 12 maanden.

Meer informatie over de WBSO? Lees meer over deze regeling.

MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Heb jij als mkb-onderneming innovatieplannen op het gebied van duurzame energie en energiebesparing? Dan biedt de MIT-regeling een kans voor jouw bedrijf. Je kunt als mkb-ondernemer individueel of in samenwerking met collega’s, subsidie ontvangen voor innovatieambities. Aansluiting op het topsectorenbeleid in de verschillende regio’s is hierbij van belang.

De MIT-regeling stelt subsidie beschikbaar voor verschillende instrumenten die bijdragen aan de ontwikkeling van een innovatief product, proces of dienst. Wij lichten MIT-haalbaarheidssubsidie en MIT-R&D-samenwerkingsprojecten uit op onze website.

De MIT-regeling opent op 7 april 2020 voor haalbaarheidsprojecten. Vanaf 11 juni 2020 kan er subsidie worden aangevraagd voor R&D-samenwerkingsprojecten. De officiële uiterste indieningsdatum voor beide instrumenten is 10 september 2020.

Meer informatie over MIT? Lees meer over deze regeling.

De Breed en Partners is partner van de Klimaatplein Subsidiewijzer